TERMA DAN SYARAT UNTUK UOB MIGHTY - DAFTAR MASUK DENGAN PERKHIDMATAN TOUCH ID

 1. UOB Mighty - Daftar masuk dengan perkhidmatan TOUCH ID ("Mighty App Touch ID") adalah perkhidmatan yang disediakan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) kepada anda bagi membolehkan anda untuk mengakses Mighty App UOB dengan menggunakan Mighty App Touch ID, tertakluk kepada terma dan syarat berikut ("Terma dan Syarat").

 2. Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti.

 3. Dengan menggunakan perkhidmatan Mighty App Touch ID, anda akan dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, anda harus segera menamatkan akses anda kepada Mighty App UOB serta menghentikan penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID.

 4. Terma dan Syarat ini adalah tambahan kepada dan perlu dibaca bersama dengan Terma dan Syarat yang Mentadbir Perbankan Internet Peribadi dan Perkhidmatan Mudah Alih UOB ("T&S PIP dan Perkhidmatan Mudah Alih"). Perkataan yang digunakan di dalam Terma dan Syarat ini akan mempunyai makna yang sama dan diiktiraf kepadanya dalam T&S PIP dan Perkhidmatan Mudah Alih.

 5. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan atau ketidaksejajaran antara Terma dan Syarat ini dan T&S PIP & Perkhidmatan Mudah Alih yang berkaitan dengan perkhidmatan Mighty App Touch ID, Terma dan Syarat ini akan dikekalkan.

 6. Kami boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami, mengubah, menambah, mengeluarkan atau meminda Terma dan Syarat ini, dengan memberi notis dua puluh satu (21) hari terlebih dahulu kepada anda, sama ada melalui penyata akaun anda, ePenyata atau melalui pemaparan di Mighty App UOB atau di laman web rasmi kami di www.uob.com.my atau di cawangan kami atau dalam apa-apa cara lain yang dipilih oleh kami.

 7. Perkhidmatan Mighty App Touch ID adalah sebahagian daripada Perkhidmatan Mudah Alih UOB, yang hanya disediakan untuk Pemegang Akaun yang telah diberi akses kepada Perbankan Internet Peribadi dan/atau perkhidmatan Mudah Alih UOB dan yang menggunakan Apple iPhone 5s atau versi berikut Apple iPhone, untuk mengakses Mighty App UOB. Apple iPhone mesti:

  a. beroperasi pada sistem operasi mudah alih iOS yang dibangunkan dan dimiliki oleh Apple Inc. (versi 8 dan ke atas); dan
  b. dibangunkan dengan ciri pengecaman cap jari bernama "Touch ID" yang direka, dibangunkan dan dimiliki oleh Apple Inc dan mempunyai sekurang-kurangnya satu cap jari yang didaftarkan di bawah "Touch ID" pada Apple iPhone.

  Perkhidmatan Mighty App Touch ID mungkin tidak berfungsi jika Apple iPhone mengandungi aplikasi yang tidak dibenarkan oleh Apple Inc.

 8. Untuk mendaftar bagi perkhidmatan Mighty App Touch ID, anda perlu melalui satu proses pendaftaran dengan memasukkan ID Pengguna dan kata laluan pilihan anda.

 9. Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk perkhidmatan Mighty App Touch ID, anda akan berupaya untuk mengakses Mighty App UOB melalui Apple iPhone anda dengan menggunakan cap jari yang didaftarkan di bawah "Touch ID" pada Apple iPhone anda, termasuk akaun anda dengan kami.

 10. Jika seseorang individu selain anda mempunyai cap jarinya didaftarkan di bawah "Touch ID" pada Apple iPhone anda, individu tersebut akan dapat mengakses Mighty App UOB pada Apple iPhone anda, termasuk akaun anda bersama kami.

 11. Anda memahami dan memaklumi keperluan untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan dan mencegah sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan dan/atau palsu pada Apple iPhone anda pada setiap masa.

 12. Anda bersetuju bahawa, anda tidak akan membenarkan sebarang cap jari yang dimiliki oleh mana-mana individu selain anda daripada didaftarkan pada Apple iPhone anda atau untuk membenarkan cap jari sedemikian selain cap jari anda sendiri digunakan untuk mengakses Mighty App UOB pada Apple iPhone anda. Anda juga mengakui bahawa pengesahan dilakukan oleh Mighty App UOB melalui pengantaramukaan dengan modul pengesahan Apple iOS dan anda bersetuju dengan proses pengesahan tersebut.

 13. Anda boleh menyahaktifkan perkhidmatan Mighty App Touch ID pada bila-bila masa dengan menggunakan menu navigasi pada bahagian kiri Mighty App UOB sebaik sahaja anda telah log masuk ke Mighty App UOB.

 14. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak membuat sebarang jaminan, representasi atau perjanjian dalam apa-apa bentuk, sama ada  secara nyata atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, berhubung dengan atau yang timbul daripada penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau perkhidmatan Mighty App UOB, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  a. sama ada perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB akan memenuhi keperluan anda; atau
  b. sama ada perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB akan sentiasa tersedia, mudah didapati atau berfungsi dengan mana-mana infrastruktur rangkaian, sistem atau apa-apa perkhidmatan lain yang kami mungkin sediakan dari semasa ke semasa.

 15. Sehingga takat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang dan pengawalan yang digunakan, tanpa menjejaskan apa-apa peruntukan lain di bawah Terma dan Syarat ini, anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan yang anda mungkin alami berhubung dengan perkhidmatan Mighty App Touch ID, termasuk ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan yang timbul daripada:

  a. penyediaan oleh kami dan/atau penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB oleh anda;
  b. sebarang akses dan/atau penggunaan Apple iPhone anda yang tidak dibenarkan;
  c. penggunaan dalam apa-apa cara dan/atau untuk apa-apa tujuan oleh mana-mana individu pada bila-bila masa bagi sebarang maklumat atau data:
    i. berkaitan anda;
    ii. yang dihantar melalui penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB oleh anda; dan/atau
    iii. yang diperoleh melalui penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB oleh anda;
  d. akses kepada Mighty App UOB melalui perkhidmatan Mighty App Touch ID oleh sesiapa selain diri anda sendiri;
  e. apa-apa keberlakuan kejadian yang tidak berupaya dikawal atau dielak oleh kami dengan menggunakan usaha yang munasabah; dan/atau
  f. penggantungan, penamatan atau pemberhentian perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB.

 16. Sebagai tambahan dan tanpa menjejaskan apa-apa hak atau remedi lain (dari segi undang-undang atau sebaliknya), anda bersetuju untuk melindungi kami dan tidak menyalahkan kami daripada dan terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan yang dialami oleh kami berhubung dengan:

  a. akses dan penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID dan Mighty App UOB oleh anda;
  b. apa-apa penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB yang tidak sesuai atau tidak dibenarkan oleh anda, atau apa-apa penggunaan Apple Iphone anda yang tidak sesuai (sama ada dibenarkan oleh anda atau sebaliknya);
  c. apa-apa tindakan atau kesilapan oleh mana-mana pihak ketiga (termasuk pembekal mudah alih atau perkhidmatan internet berkenaan);
  d. sebarang kelewatan atau kegagalan dalam mana-mana transmisi, penghantaran atau kemudahan komunikasi; atau
  e. apa-apa pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda.

 17. Sehingga takat apa-apa had yang dinyatakan di atas tidak dibenarkan oleh undang-undang, liabiliti kami kepada anda yang timbul daripada atau berhubung dengan penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian atau pelanggaran kewajipan berkanun) atau sebaliknya untuk sebarang dan semua kerugian, ganti rugi atau liabiliti yang disebabkan atau yang timbul daripada atau berhubung dengan penyediaan perkhidmatan Mighty App Touch ID atau Mighty App UOB tidak boleh melebihi yuran dan caj yang kami terima dari anda berhubung dengan penggunaan perkhidmatan Mighty App Touch ID dan Mighty App UOB.

 18. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini adalah atau menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai tidak dimasukkan di dalam Terma dan Syarat ini; Terma dan Syarat yang selebihnya akan terus berkesan dan berkuat kuasa dan tidak terjejas dalam apa-apa cara oleh peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan.

 19. Sebarang kegagalan atau kelewatan oleh kami dalam melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tidak bermakna sebagai satu pengecualian dan tidak menjejaskan atau mempengaruhi hak kami seterusnya untuk bertindak tegas mengikut hak kami.

 20. Sekiranya kami tidak berupaya untuk mematuhi atau melaksanakan mana-mana Terma dan Syarat ini kerana atau disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan kami atau peristiwa yang kami tidak boleh jangka secara munasabah untuk mencegah atau mengelakkan, kami akan dikecualikan daripada melaksanakan Terma dan Syarat ini untuk sepanjang tempoh peristiwa tersebut. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan, kerugian, ganti rugi atau gangguan yang disebabkan atau yang timbul daripada atau berhubung dengan peristiwa tersebut. Contoh peristiwa tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan atau kegagalan peralatan, sistem atau pautan transmisi, kebakaran, kebanjiran, letupan, bencana alam, malapetaka, keganasan, peperangan, kemalangan, wabak penyakit, mogok, halang masuk, bekalan elektrik terputus atau gagal, pertikaian atau tindakan buruh, tuntutan atau syarat dari kerajaan.

 21. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, dan anda secara muktamad:

  a. menyerah kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah di Malaysia;
  b. mengetepikan sebarang bantahan atas alasan kesesuaian tempat, bidang kuasa atau apa-apa alasan yang sama; dan
  c. bersetuju kepada penyampaian apa-apa dokumen di bawah proses undang-undang dalam apa-apa cara lain yang dibenarkan oleh T&S PIP dan Perkhidmatan Mudah Alih dan/atau apa-apa undang-undang yang digunakan.
 
TAMAT